🇦🇲 Հարցազրույցին հաճախ տրվող հարցեր | Մաս 2

  1. որ Դուք առաջին անգամ չեք մտածում այս հարցի շուրջ
  2. որ Դուք գիտեք՝ ինչ եք ուզում
  3. որ Ձեր ապագայի պատկերացումներն անմիջականորեն կապված են գոնե տվյալ ոլորտի հետ, այսինքն՝ Դուք հստակ եք Ձեր մասնագիտական քայլերում։

--

--

One of the Magnus’ (HR and Recruiting agency) initiatives with an ambitious mission of making international HR practices reachable in Armenia.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Magnus

Magnus

One of the Magnus’ (HR and Recruiting agency) initiatives with an ambitious mission of making international HR practices reachable in Armenia.