🇦🇲 Հարցազրույցին հաճախ տրվող հարցեր | Մաս 1

 • «Դե Դուք հարցեր տվեք, ես կպատասխանեմ»
 • «Իսկ ի՞նչ եք ուզում, որ պատմեմ»
 • «Որտեղի՞ց սկսեմ»
 • «Այնքան շատ ասելու բան կա, Ձեզ ի՞նչն է հետաքրքիր»
 • և այլն:
 • «Դե ես աշխատանք եմ փնտրում»
 • «Անկեղծ ասած՝ ինքս էլ չգիտեմ»
 • «Դե հայտարարությունը տեսա, դիմեցի»
 • և այլն:
 • «Դե ես չեմ սիրում ինձ գովել, դա Դուք պետք է ասեք»
 • «Ես դժվարանում եմ խոսել իմ դրական կողմերի մասին»
 • «Որովհետև ես Հայաստանի ամենալավ կադրն եմ»
 • «Որովհետև ես մյուսներից առավել եմ իմ փորձի բազմազանությամբ»
 • «Որովհետև ես բարի եմ և սիրում եմ աշխարհը»
 • և այլն։

--

--

One of the Magnus’ (HR and Recruiting agency) initiatives with an ambitious mission of making international HR practices reachable in Armenia.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Magnus

Magnus

134 Followers

One of the Magnus’ (HR and Recruiting agency) initiatives with an ambitious mission of making international HR practices reachable in Armenia.